Tjørnuvík › North East 网络摄像头

Tjørnuvík › North East 是实时网络摄像头位于  在 Tjørnuvík 的目的地 在 法羅群島的 领域。两者的当前(最新)图像,以及最新的日光图像应该可用于本照相机。如果可以,您也可以看到该摄像头最近的间隔拍摄画廊。

Current view from Tjørnuvík › North East
更多关于此摄像头的信息
网络摄像头主人 : portal.fo
网络摄像头的地址 :
http://portal.fo/vevmynd.html?norurs
日光视图
Daylight view from Tjørnuvík › North East
Current view from Tjørnuvík › North East
当前/最后视图