Tórshavn: VÁGSBOTNUR (HOTEL) 网络摄像头

Tórshavn: VÁGSBOTNUR (HOTEL) 是实时网络摄像头位于  在 Torshavn 的目的地 在 法羅群島的 领域。两者的当前(最新)图像,以及最新的日光图像应该可用于本照相机。如果可以,您也可以看到该摄像头最近的间隔拍摄画廊。

Current view from Tórshavn: VÁGSBOTNUR (HOTEL)
更多关于此摄像头的信息
网络摄像头主人 : portal.fo
网络摄像头的地址 :
http://portal.fo/vevmynd.html?suurst
日光视图
Daylight view from Tórshavn: VÁGSBOTNUR (HOTEL)
Current view from Tórshavn: VÁGSBOTNUR (HOTEL)
当前/最后视图